Zakres działania

Zakres działania Ośrodka wynika z przepisów:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych;
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
- ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
- ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;
- ustawy z dnia 5 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne;
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2016 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-12-06

Wprowadzający: Jarosław Łozowski

Data modyfikacji: 2020-12-04

Opublikował: Jarosław Łozowski

Data publikacji: 2017-12-06