Przedmiot działalności

Podstawowe zadania działalności:

1. Należące do właściwości powiatu:
    1) pełnienie funkcji organizatora pieczy zastępczej;
    2) wspieranie rodzin zastępczych opieką koordynatora;
    3) kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych;
    4) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
    5) pomoc pieniężna z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych;
    6) pomoc pieniężna i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki rodzinnej;
    7) prowadzenie mieszkań chronionych;
    8) wypłata wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym oraz kosztów utrzymania mieszkań;
    9) rehabilitacja społeczna i zawodowa (środki PFRON).

2. Z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:
    1) obsługa Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

3. Na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:
    1) specjalistyczne usługi opiekuńcze;
    2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie;
    3) świadczenia rodzinne;
    4) fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;
    5) zasiłek dla opiekuna;
    6) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia;
    7) ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych;
    8) dodatki energetyczne;
    9) świadczenia wychowawcze;
    10) ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

4. Z zakresu zadań własnych gminy:
    1) zasiłki stałe;
    2) zasiłki i pomoc w naturze;
    3) gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
    4) usługi opiekuńcze;
    5) schronienie (noclegownia/hostel);
    6) sprawienie pogrzebu;
    7) ubezpieczenia emerytalno - rentowe;
    8) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe;
    9) kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców miasta Suwałk w domach pomocy społecznej;
    10) wsparcie rodzin pomocą asystenta;
    11) pomoc z zakresu interwencji kryzysowej;
    12) przewóz osób niepełnosprawnych.

5. Inne działania Ośrodka:
    1) realizacja projektu „Razem przeciw przemocy”;
    2) prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
    3) realizacja programu PFRON „Aktywny Samorząd”;
    4) realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”;
    5) udział w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);
    6) organizacja prac społecznie użytecznych oraz zatrudnienia wspieranego;
    7) Pomoc dla kombatantów.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-12-06

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2017-12-06

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2017-12-06