Deklaracja dostępności serwisu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego .

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy: Link do analizy :

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-16. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Łozowski, adres poczty elektronicznej jl@mopr.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875628978. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor MOPR w Suwałkach

Adres organu odwoławczego: ul. Filipowska 20, 16-400 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: biuro@mopr.suwalki.pl

Telefon organu odwoławczego: 875628970

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Suwałkach, ul. Filipowska 20, 16-400 Suwałki :

Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze wejście główne od strony dziedzińca, drugie wejście od dziedzińca z lewej strony do sekretariatu  oraz trzecie wejście od strony dziedzińca z prawej strony do Dodatków Mieszkaniowych i Kasy. Na dziedziniec wchodzi się przez bramę główną od ulicy Filipowskiej.
Pierwsze wejście główne posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Drugie i trzecie wejścia nie posiada podjazdów dla wózków inwalidzkich.
Przy bramie głównej  znajduje się przycisk systemu przywoławczego, za pomocą którego można wezwać pracownika urzędu.
Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępna jest część korytarza głównego na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze za portiernią w lewo.
Przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu, wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zaś na dziedzińcu jest jedno miejsce parkingowe.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku  nie ma informacji głosowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Pomocy Kryzysowej w Suwałkach, ul. Filipowska 20 B, 16-400 Suwałki :

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
Do wejścia głównego prowadzą schody z podjazdem dla wózków.
W budynku nie ma windy. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma informacji głosowych.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Suwałkach – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Do wejścia głównego prowadzą schody z podjazdem dla wózków.

W budynku nie ma windy. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma informacji głosowych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia

  • na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB
  • strona posiada wersję o dużym kontraście
  • na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Suwałkach dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych oraz filmów bez napisów dla osób głuchych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Suwałkach nie posiada aplikacji mobilnych.